Bc. Jacqueline Lumande

Bachelor's thesis

Vliv sugestivních otázek a chování tazatele na výpověď svědka trestného činu

The influence of suggestive questions and the interviewer behavior on testimony of crimimal act witness
Abstract:
Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv na svědeckou výpověď mají kladené otázky, a též přístup, který tazatel ke svědkovi během výslechu zaujímá. A dále nalézt shody či rozpory mezi výpověďmi svědka podaných během prvního a opakovaného výslechu. Teoretická část práce přináší souhrn dosavadních poznatků souvisejících s výslechem svědka. Ve výzkumné části je prezentován výzkum, ve kterém jsme se snažili …more
Abstract:
The aim of this study was to find out if the questions and the behavior of the interviewer towards the witness during the interrogation, will influence witness testimony. And also find matches or discrepancies between witness testimony made during the first and repeated interrogation. The theoretical part of this thesis summarizes previous knowledge related to witness interrogation. The research section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic