Theses 

Analýza připravené elektronické učebnice "Ochrana člověka za mimořádných událostí - téma požární ochrana" – Bc. Pavla Pražáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Pražáková

Diplomová práce

Analýza připravené elektronické učebnice "Ochrana člověka za mimořádných událostí - téma požární ochrana"

„Analysis of a Prepared Electronic Textbook Based on the textbook Human protection under exceptional events – the theme fire protection“

Anotace: Analýza připravené elektronické učebnice „Ochrana člověka za mimořádných událostí – téma požární ochrana“ pojednává o přípravě, zpracování a následném vyhodnocení elektronické učebnice. Tato učebnice byla vytvořena pro potřeby žáků všech typů středních škol. V úvodu diplomové práce je popsán postup přípravy, obsahu a struktury učebnice. Praktickou částí je samotná elektronická učebnice na adrese http://ocmu.ssibrno.cz/. Výzkumná část se zaměřuje na postup při výběru respondentů a průběh vyhodnocování dotazníkového šetření, které je zakomponováno přímo do elektronické učebnice. Analýza polostrukturovaného dotazníku hodnotí obsahovou i vizuální stránku učebnice. V závěru diplomové práce jsou uvedeny návrhy změn, kterými tvůrce učebnice reaguje na výsledky analýzy.

Abstract: „Analysis of a Prepared Electronic Textbook Based on the textbook Human protection under exceptional events – the theme fire protection“, deals with the preparation, processing and a following evaluation of the electronic textbook mentioned above. The textbook has been written for the needs of students of all types of secondary schools . The introduction of the diploma thesis includes the procedure of the preparation, content and structure of the textbook. A practical part is the electronic textbook itself available on the address http://ocmu.ssibrno.cz/. A research part is aimed at the procedure of responder selection and questionnaire evaluation which is directly involved in the electronic textbook itself. The analysis of a semistrucured questionnaire evaluates both the conntent and visual aspect of the textbook.

Klíčová slova: Elektronická učebnice, žák střední školy, mimořádná událost, požár, záchrana, sebezáchrana, Electronic textbook, secondary school student, exceptional event, fire, rescue, selfdefence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:54, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz