Filip Debnar

Bakalářská práce

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina

Hydric reclamation of filling residual pit of the quarry Bílina
Anotace:
V předložené práci se věnuji hydrické rekultivaci lomu Bílina (Maxim Gorkij). První část je věnována těžbě hnědého uhlí v zájmovém území a to historii, současnosti a budoucnosti. Další část je věnována samotné rekultivaci po povrchové těžbě, jejich alternativách, koncepcích a samotné hydrické rekultivaci. V další části se věnuji jezeru Bílina (Maxim), napouštění a odvodu vody a taká hydrické rekultivaci …více
Abstract:
In the present work is devoted to the hydric reclamation Bílina (Maxim Gorkij). The first part is devoted to coal mining pet area history, present and future. Another part is dedicated to the reclamation of surface- mining, their alternatives, conception of hydric reclamation. The next section is devoted to the lake Bílina (Maxim), filling and discharge water hydric reclamation already completed lakes …více
 

Klíčová slova

rekultivace sanace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Tomáš Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava