Xiaoxiao Feng

Master's thesis

Credit Risk Measuring in Corporate Finance

Credit Risk Measuring in Corporate Finance
Abstract:
In China, SMEs plays an important role in economy.Manufacturing industry takes the main part of SMEs in China. Because the management system and financial system of SMEs are not complete and there is no efficient credit measuring system or complete credit information database for SMEs, banks take high risk premium which means SMEs are hard to finance by credit.Aim of this thesis is to compute an efficient …more
Abstract:
In China, SMEs plays an important role in economy.Manufacturing industry takes the main part of SMEs in China. Because the management system and financial system of SMEs are not complete and there is no efficient credit measuring system or complete credit information database for SMEs, banks take high risk premium which means SMEs are hard to finance by credit.Aim of this thesis is to compute an efficient …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2019
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance