Jaromír Chmelík

Bachelor's thesis

Doprava kompletních sekcí mechanizované výztuže po závěsné dráze v podmínkách Dolu ČSM

Transport of complete sections of powered supports for the monotrail in conditions of the Mine ČSM
Abstract:
Doprava kompletních sekcí mechanizované výztuže po závěsné dráze v podmínkách Dolu ČSM
Abstract:
Transport of complete sections of powered supports for the monotrail in conditions of the Mine ČSM
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Václav Zubíček
  • Reader: Břetislav Pukowski

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava