Jan Peichl

Diplomová práce

Realizace laboratorní úlohy - Vliv překážek na přenos optického atmosférického spoje

Laboratory measurement realisation - Obstacle influence on optical atmospheric transmission
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provést rozbor činnosti optických vysílačů a přijímačů a realizaci atmosférických spojů. Dále navrhnout laboratorní úlohu pro laboratoře posluchačů pro měření vlivu překážek na optický atmosférický spoj a zhotovit modely typických překážek na atmosférické optické spoje. Následně provést měření vlivu překážek na distribuci světla a vyhodnotit změny útlumu. Teoretický rozbor …více
Abstract:
Objective of this diploma thesis is to analyze performance of optical transmitters and receivers and realizing of atmospheric transmissions. Then to propound a laboratory task for student’s test rooms for measuring of obstructions effect of an optical atmospehric transmission and to prepare models of typical obstructions to optical atmospehric transmissions. Consequently make measuring of obstructions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Jan Vitásek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava