Tomáš Cabadaj

Bakalářská práce

Diagnostika zbytkové kapacity akumulátorů

Residual Battery Capacity Diagnostics
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vymyslet metodu pro zjištění zbytkové kapacity olověného akumulátoru a lithiové baterie.V praxi se často používá metoda, která je založena na principu měření hustoty elektrolytu, ovšem v našem případě je tato metoda nepoužitelná, jelikož měření probíhalo na hermeticky uzavřených akumulátorech. Zbytkovou kapacitu jsme tedy mohli určovat, dle vybíjecích křivek za pomocí …více
Abstract:
The aim of this work is to devise a method for detecting residual capacity of lead-acid battery and lithium battery. In practice often uses a method that is based on the principle of measuring the density of the electrolyte, but in our case, this method is useless, becouse the measurements were conducted on sealed batteries. Residual capacity we could determine, by discharge curves for using the load …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Palacký
  • Oponent: Petr Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Aplikovaná a komerční elektronika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.