Věra Vrlíková

Diplomová práce

Možnosti odstranění železa pomocí pecek z broskví.

Possibilities Removal of Iron Using on the Peach Stones.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá: Možnosti odstranění železa pomocí pecek z broskví. V první části je řešený současný stav výzkumu v biosorpci, procesy sorpce a biosorpce a jejím faktorům, které ji ovlivňují nebo popisu zvoleného biosorbentu a prvku. Druhá část je věnovaná experimentálnímu studiu. Mezi zjišťované podmínky, patřily zrnitostní velikost biosorbentu, kinetika adsorpce a hodnota pH. Jako nejlepší …více
Abstract:
The thesis deals with study: Possibilities removal of iron using on the peach stones. The first part of the solution to the current state of research in Biosorption, sorption processes and biosorption and the factors that affect it, or a description of selected biosorbents a member. The second part is devoted to experimental study. Among the detected conditions were grain size biosorbents, time kinetics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Dalibor Surovka
  • Oponent: Eliška Sarčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava