Theses 

Spokojenost zaměstnanců a mzdový systém podniku – Marie NEZVEDOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Accounting and Financial Management

Marie NEZVEDOVÁ

Bachelor's thesis

Spokojenost zaměstnanců a mzdový systém podniku

Employee Satisfaction and the Wage System of the Company

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností zaměstnanců a mzdovým systém podniku. Spokojenost zaměstnanců je v dnešní době nízké nezaměstnanosti velice důležité téma. Situace fluktuace zaměstnanců vyžaduje, aby se zaměstnavatelé důkladně věnovali spokojenosti zaměstnanců, protože odchod zaměstnance znamená zvýšení nákladů pro podnik. Práce je zaměřena na problematiku mzdového systému a řízení lidských zdrojů, která souvisí s motivací, stimulací a spokojeností zaměstnanců. Systém odměňování je analyzován ve vybrané společnosti. Hlavním cílem práce je zhodnotit vazbu mezi spokojeností zaměstnanců a aplikovaným mzdovým systémem ve vybraném podniku. Hodnocení je provedeno pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištěných údajů jsou navrhnuty opatření ke zlepšení současné situace v podniku.

Abstract: This bachelor thesis deals with satisfaction of employee and wage system in the company. Employee satisfaction is a highly discussed topic these days due to the low unemployment rate. The fluctuation of employees makes companies to focus on satisfaction of their employees very thoroughly because the employees leave means increases the costs of company. This work is focused on the issue of the wage system and the management of human resources, which is related to the motivation, stimulation and satisfaction of the employees. The remuneration system is analyzed in the chosen company. The main purpose is to evaluate the connection between the employee satisfaction and the applied wage system in the chosen company. The evaluation is done through a questionnaire survey. Based on the found data, measures are proposed to improve the current situation in the company.

Keywords: mzda, systém odměňování, zaměstnanecké benefity, pracovní prostředí

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50229 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEZVEDOVÁ, Marie. Spokojenost zaměstnanců a mzdový systém podniku. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/6/2019 09:07, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz