Jaroslav Spěvák

Bachelor's thesis

Rekonstrukce primární drtírny na lomu Bělkovice - Lešťany

Reconstruction of primary mill at the Bělkovice - Lešťany
Anotácia:
Cílem mé bakalářské práce je návrh na modernizaci technologické linky povrchového kamenolomu Bělkovice-Lašťany, a to primárního uzlu drcení za účelem požadovaného navýšení celkové výrobní kapacity linky a ke zlepšení její efektivnosti výroby. Mnou navrhovanou změnu ve výrobním procesu drceného kameniva jsem volil vzhledem ke stávajícím možnostem tak, aby byl co možná nejvíce využit potenciál automatizace …viac
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to modernize the technological line of the surface quarry Bělkovice-Lašťany, namely the primary grinding node for the purpose of increasing the total production capacity of the line and to improve its production efficiency. My proposed change in the production process of crushed aggregates I chose due to the existing possibilities, so that the potential of production …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedúci: Milan Mikoláš
  • Oponent: Miroslav Kryl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání

Práce na příbuzné téma