Theses 

Riadenie ľudských zdrojov v hotelierstve – Ing. Sandra Dubranová, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Sandra Dubranová, DiS.

Master's thesis

Riadenie ľudských zdrojov v hotelierstve

Human resources management in hospitality industry

Abstract: DUBRANOVÁ, Sandra. Human resources management in hotel industry. [Master’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague : 2013. pp. This diploma thesis deals with the management of human resources in the field of hotel services. The theoretical part describes the development of personal work to human resources management and the link of management activities between HR department and management. Activities related to the management of human recources are applied to the particular hotel in the practical part of the thesis and the analysis is deduced from the questionnaire survey. The analysis monitors what activities the HR department and the management of the hotel are engaged in and how the management is content with communication and support of the HR department. Based on the results of the survey, appropriate actions and recommendations are suggested to eliminate deficiencies in support, communication and management of human resources between the HR department and the management.

Abstract: DUBRANOVÁ, Sandra. Riadenie ľudských zdrojov v hotelierstve. [Diplomová práca] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha : 2013. s. Táto diplomová práca sa zaoberá riadením ľudských zdrojov v hotelierstve. V teoretickej časti je popísaný vývoj personálnej práce k riadeniu ľudských zdrojov a prepojenie činností riadenia medzi HR oddelením a manažmentom. V praktickej časti sú aplikované jednotlivé činnosti riadenia ľudských zdrojov na konkrétny hotel a prostredníctvom dotazníkového šetrenia je vyvodená analýza, ktorá sleduje akými činnosťami sa zaoberá v konkrétnom hoteli HR oddelenie a manažment a v akej miere je manažment s podporou a komunikáciou HR oddelenia spokojný. Na základe výsledkov sú navrhnuté vhodné opatrenia a odporúčania, ktoré majú eliminovať nedostatky v podpore, komunikácii a riadení ľudských zdrojov medzi HR oddelením a manažmentom.

Keywords: riadenie ľudských zdrojov, hotel, manažment, hotelierstvo, podpora, komunikácia, činnosti, human resources management, management, hotel industry, support, communication, activity

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 20/7/2019 01:06, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz