Karol Cáb

Bakalářská práce

Komparace produktů životního pojištění

Comparison of the Life Insurance Products
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním produktů životního pojištění a výběrem optimálního produktu, dle stanovených kritérií na základě požadavků konkrétního subjektu.Práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje metodiky pojištění obecně, historii a pojmy, charakteristiky životního pojištění. Ve druhé části práce je popisováno multikriteriální rozhodování a jeho metody. Jsou zde popsány jednotlivá …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of life insurance products and selection of the optimal product, according to established criteria based on requirements of a particular subject.The work is divided into four parts. The first part describes insurance policies in general, history and concepts, life insurance characteristics. The second part of the thesis describes multi-criteria decision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Karkošková
  • Oponent: Andrea Kolková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Komparace produktů životního pojištění vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce.
I declare that I have prepared my Bachelor Thesis,The Comparison of Life Insurance Products, separately using the professional literature and sources listed in the Appendix.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.