Theses 

Stres a jeho zvládání u účastníků zahraniční vojenské mise. – Mgr. Radovan HONZEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Radovan HONZEK

Diplomová práce

Stres a jeho zvládání u účastníků zahraniční vojenské mise.

Stress Management Among The Members of Foreign Military Mission

Anotace: Magisterská diplomová práce se zabývá problematikou pracovního stresu u příslušníků bojové jednotky Armády České republiky při nasazení v zahraniční operaci. V rámci výzkumu jsme srovnávali dva soubory. První soubor tvoří příslušníci bojové jednotky, kteří byli zkoumání v rámci dřívějšího výzkumu (2014). Tento soubor je srovnáván se souborem vojáků nasazených aktuálně v zahraniční misi. Tyto oba výzkumné soubory byly následně porovnány navzájem i vůči normě pro běžnou populaci. Cílem bylo určit, jaké faktory stresu příslušníků bojových jednotek převažují. Poté jsme zkoumali profily dimenzí psychického stavu a profily strategií zvládání stresu a zároveň jsme provedli komparaci souborů v jednotlivých dimenzích a převažujících faktorech stresu. Dále jsme oba soubory porovnávali s normou. Jako další cíl jsme si vytýčili najít určité souvislosti mezi celkovým vnímáním pracovního stresu, aktuálním psychickým stavem, volbou konkrétních copingových strategií zvládání stresu, pocitem psychické únavy a vyčerpání, věkem a délkou služby v armádě. Základní teorie, které se týkají stresu, strategií zvládání (angl. Coping) a syndromu vyhoření jsme popsali v teoretické části. Také jsme popsali výběr a požadavky na vojáka určeného do zahraniční mise. V rámci výzkumu jsme použili sběr dat pomoci dotazníků. Každý dotazník byl po vyhodnocení naměřených hodnot srovnán s normami pro běžnou populaci. Také jsme provedli komparace u obou souborů a korelace v rámci jednotlivých dimenzí. Použili jsme dotazníky IPSS, SUPOS 7, BM a SVF 78.

Abstract: The Master Thesis discusses the issue of work-related stress in combat troops of the Czech Armed Forces when deployed in a foreign operation. The research compares two groups. The first one is composed of combat troops who had been studies previously (2014). This group is compared with a group of troops currently deployed in a foreign mission. Both of these groups are then compared with one another, as well as the norm in common populace. The objective was to find out what stress factors prevail in combat troops. Consequently, we studied the profiles of dimensions of mental state and also profiles of coping with stress strategies. At the same time, we carried out a comparison of the groups in given dimensions and prevailing stress factors. Furthermore, we compared both of the groups with the norm. Another objective we set was finding certain links between the over-all work-related stress perception, current mental state, choice of coping strategies, perception of mental tiredness and exhaustion, age and the duration of military service. The basic theories dealing with stress, coping strategies and burn-out syndrome are discussed in the theoretical part. We also included the selection process and requirements relevant to a soldier chosen for foreign mission deployment. The research was carried out in the form of questionnaire data collection. Each questionnaire and the evaluation of the data in it was compared with the norms relevant to the common populace. We also performed comparisons in both groups and correlations in given dimensions. Questionnaires IPSS, SUPOS 7, BM a SVF 78 were used.

Klíčová slova: Psychická zátěž, Stres, stresor, coping, strategie zvládání stresu, syndrom vyhoření, bojové jednotky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215292 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HONZEK, Radovan. Stres a jeho zvládání u účastníků zahraniční vojenské mise.. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:30, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz