Peter Golej

Master's thesis

Využití dat ze Sentinelu-1 pro tvorbu digitálního modelu terénu

Using Sentinel-1 Data for Creating a Digital Terrain Model
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením digitálneho modelu terénu pomocou metódy radarovej interferometrie. Hlavným cieľom diplomovej práce je vytvoriť digitálny model terénu, pre územie Ostravy v rokoch 2017 - 2019, z radarových dát Sentinel-1 a následne vyhodnotiť presnosť vytvorených modelov pomocou štatistických metód. Ďalším cieľom práce je vyhodnotiť vývoj zmien terénu, na vybranej skládke …more
Abstract:
This diploma thesis is devoted to digital terrain model creation using radar interferometry. The main aim of this diploma thesis is to create digital terrain model for Ostrava territory in 2017 to 2019 based on Sentinel-1 radar data and to evaluate exactitude of models created using statistical methods. Additional aim of the thesis is to evaluate development of terrain changes happening on Ostrava …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Lucie Orlíková
  • Reader: Juraj Struhár

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika