Aneta Marnotová

Bakalářská práce

Vyřešení odvádění odpadních a dešťových vod do septiku s pískovým a vsakovacím zařízením

Resolving Wastewater and RainWater into the Septic Tank with Sand Filter and the Soaking Device
Anotace:
Marnotová, Aneta, Rodinný dům - Odvádění odpadních a dešťových vod do septiku s pískovým a vsakovacím zařízením, Bakalářská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016, počet stran: 83 Předmětem bakalářské práce je projekt pro realizaci stavby rodinného domu a návrh vnitřní kanalizace odpadních a dešťových vod. Rodinný dům je navržen pro dvě čtyřčlenné rodiny. Dům je nepodsklepený …více
Abstract:
Marnotová Aneta, The Family House – Wastewater and rain water into the septic tank with sand filter and the soaking device, The bachelor thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2016, number of page: 83 The subject of the a bachelor thesis is a project for the realization of building a family house and the design of the internal sewerage of wastewater and rain water …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Irena Svatošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb