Jana Podpleská

Diplomová práce

Uživatelské testování internetových stránek jazykové školy

User Testing of Language School Website
Anotace:
Predmetom skúmania tejto diplomovej práce je zhodnotenie internetovej prezentácie Jazykovej školy Hello. V minulosti už bol podobný výskum vykonaný, no zistené nedostatky sa javia ako pretrvávajúce a táto práca odkrýva mnohé ďalšie. Cieľom práce nie je tieto problémy riešiť, ale zistiť ich hlbšie príčiny. K tomu bol využitý kvalitatívny výskum, v ktorom boli zdrojom informácii samotní užívatelia prostredníctvom …více
Abstract:
The main subject of this diploma theis research is to evaluate the on-line presentation of Language School Hello. In the past, similar research has already been provided, but found deficiencies appear to be persistent and this work reveals many more. The aim of the work is not to solve these problems, but to determine their underlying causes. This qualitative research was used, in which the source …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Martina Hoďáková
  • Oponent: Kateřina Kopčilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava