Jiří Toman

Bakalářská práce

Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou vybraných okresů Jihomoravského kraje

Small-Scale Protected Areas Containing Special Geological Features of Selected Counties in the South Moravia Region
Anotace:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu maloplošných chráněných území s geologickou tématikou ve vybraných okresech Jihomoravského kraje. Konkrétně se jedná o okresy Blansko, Brno – město, Brno – Venkov a Vyškov. Bakalářská práce je členěna do pěti částí. V úvodu je zmíněna legislativa, která je nedílnou součástí ochrany přírody a hraje v této oblasti důležitou roli. V následující …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the assessment of the condition of small protected areas with a geological theme in selected districts of the South Moravian region. Specifically, the Blansko, Brno - city, Brno – venkov and Vyškov. The thesis is dividend into five parts. In the introduction, the legislature, which is an integral part of the protection of nature and it plays here important role. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jakub Jirásek
  • Oponent: Dominik Niemiec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava