Theses 

Bankovní regulace a dohled v Rusku – Bc. Eleonora Roldugina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví

Bc. Eleonora Roldugina

Bakalářská práce

Bankovní regulace a dohled v Rusku

Banking regulation and supervision in Russia

Anotace: Závěrečná práce je zpracována na téma „Bankovní regulace a dohled v Ruské federaci“. Obsahuje úvod, tři kapitoly, závěr, seznam zdrojů a přílohy. Cílem této práce je zkoumat teoretické a právní základy bankovního dohledu a kontroly ze strany centrální banky Ruské federace, a určit způsoby zlepšení mechanismu realizace kontrolní a dozorčí činnosti v ruském bankovním systému. V úvodu jsou prozkoumány aktuálnost vybraného tématu, objekt, předmět, cíle a úkoly výzkumu. V první kapitole jsou zkoumány teoretické základy bankovní regulace a dohledu v Rusku, pojem, význam, formy a typy regulací bank, a zároveň i metody provádění kontroly a dohledu Centrální bankou Ruské federace. Druhá kapitola analyzuje výsledky působnosti systému bankovní regulace a dohledu v Rusku, studován je současný stav bankovního sektoru v Rusku a posouzeny perspektivy jeho rozvoje. Ve třetí kapitole je navrženo zvýšení účinnosti mechanismu kontrolní a dohledové činnosti centrální banky Ruské federace, provedena analýza mechanismu uskutečnění bankovního dohledu, a také vypracována řada opatření ke zvýšení efektivnosti bankovního dohledu. Závěr obsahuje konečné úsudky a shrnuje výsledky zkoumání.

Abstract: The final work examines the theme "Banking regulation and supervision in the Russian Federation". It contains an introduction, three chapters, conclusion, list of sources and supplements. The aim of this study is to focus on the theoretical and juridical basis of banking supervision and control by the Central Bank of the Russian Federation, and to identify ways of improving the implementation mechanism of control and supervisory activities in the Russian banking system. In the introduction are described actuality of the selected subject, object, subject, objectives and tasks of the research. The first chapter analyzes the theoretical foundations of banking regulation and supervision in Russia, the concept of meaning, forms and types of bank regulation, and also the methods of inspection and supervision of the Central Bank of the Russian Federation. The second chapter focuses on the results of the scope of banking regulation and supervision in Russia and on the current status of the banking sector in Russia and assessed perspectives of its development. The third chapter proposes increase in efficiency of the mechanism of control and surveillance activities of Central Bank of Russia, analyzes the mechanism of implementation of banking supervision, and also developes a series of measures to increase the effectiveness of banking supervision. Conclusion contains a final judgment, and sums up the findings.

Klíčová slova: Bankovní regulace, bankovní dohled, dohledové činnosti, centrální banka Ruské federace, systém bankovní regulace a dohledu v Rusku, bankovní sektor, účinnost bankovního dohledu, Banking regulation, banking supervision, surveillance activities, the Central Bank of the Russian Federation, the system of banking regulation and supervision in Russia, the banking sector, the effectiveness of banking supervision.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz