Eva Rosenkrancová

Bakalářská práce

Srovnání výsledků různých metod infiltrace srážkoodtokových modelů v povodí Bečvy

Comparison of the Different Infiltration Methods of the Rainfall-runoff Models in Becva Catchment
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je srovnání výsledků metod infiltrace pro různé srážkoodtokové modely. Teoretická část práce je zaměřena na popis povodí Bečvy. Dále následuje popis metod využívaných ve srážkoodtokových modelů jako jsou HEC-HMS, HYDROG a MIKE SHE. Praktická část práce je zaměřena na hydrologické modelování srážkových epizod ve vybraných srážkoodtokových modelech. Závěrečná část je věnována …více
Abstract:
My bachelor thesis is comparison of results based on infiltration methods for different rainfall-runoff models. Theoretical part is focused on description of Becva basin. Followed by description of methods used by rainfall-runoff models like HEC-HMS, HYDROG and MIKE SHE. Practical part describes hydrological modeling of rainfall parts in selected rainfall-runoff models, Closing part is dedicated to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Ondřej Kosík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava