Jiří Hořínek

Diplomová práce

Polyfunkční domy a proměna profilu na Bohumínské v městskou třídu v Ostravě

Multifunctional Houses and change profile on the street Bohumínská to urban class in Ostrava
Anotace:
Abstrakt Tématem mé diplomové práce je navržení polyfunkčních domů a proměna profilu Bohumínské na městskou třídu v Ostravě. V ní se snažím navrhnout řešení problémového místa v Ostravě, kterým je ulice Bohumínská. V dnešní době je tato silnice považována za bariéru, která dělí město na dvě části a pro chodce je nebezpečná. Projektuji zde možné řešení tohoto problému. V práci navrhuji vznik městské …více
Abstract:
The topic of my thesis is the design of multipurpose buildings and transformation Bohumínská profile on city street in Ostrava . In it, I try to propose solutions to the problem areas in Ostrava , which is a street Bohumínská . Today, this road is considered a barrier that divided the city into two parts and is dangerous for pedestrians . Projects are possible solutions to this problem. In this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Martina Peřinková
  • Oponent: Martin Náhlovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství