Theses 

Čichové schopnosti ptáků – Bc. Kristýna Daňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Kristýna Daňková

Bachelor's thesis

Čichové schopnosti ptáků

Olfactory sense of birds

Anotácia: V této rešeršní práci jsem se zaměřila na čichové schopnosti ptáků, které představují mezi mnoha ornitology a smyslovými fyziology stále velmi aktuální téma. Historie celého bádání po důležitosti čichu pro ptáky sice sahá až na začátek 19. století, ale první publikovaná data byla shromážděna až k jeho konci a větší pozornosti se tomuto tématu dostalo dokonce až v polovině 20. století. Od této doby bylo realizováno mnoho studií s tímto tématem, jejichž výsledky vyvrací dřívější domněnky, že ptáci jsou buď zcela anosmičtí (bez čichu) anebo cítí jen velice málo. Kromě samotného čichu se práce věnuje také popisu ostatních důležitých smyslů ptáků, jako je zrak a sluch. Právě kvůli velmi dobře vyvinutému zraku byla dříve možnost využívání čichu ptáky hodnocena jako velmi málo pravděpodobná. Z anatomického hlediska najdeme v této práci porovnání čichového aparátu mezi jednotlivými druhy, což se dá odvozovat například pomocí z různě velikých čichových laloků či pomocí rozdílné plochy čichového epitelu. Na základě rozboru mnoha současných studií práce ukazuje, že ptáci využívají čich v každodenním životě, jako nástroj při hledání potravy, při hledání ideálního partnera pro reprodukci anebo při navigaci a orientaci v prostoru. Právě mechanismům, kterými se ptáci orientují v prostoru, se věnuji v poslední části práce. Mezi vědecky zkoumané způsoby navigace patří odhad směru a vzdálenosti, kde důležité faktory, pomocí nichž ptáci extrapolují výslednou orientaci, jsou získávány nejspíš pomocí čichu. Ptáci jsou dále při své navigaci závislí na nebeských tělesech, jako je Slunce či hvězdy, na vnitřních hodinách a na magnetickém poli Země, což je sice některými autory chápané jako rozpor s čichovou hypotézou, ale více autorů se shoduje, že právě díky kombinaci všech těchto mechanismů je ptačí navigace tak přesná.

Abstract: In this work i focused on olfactory cues in birds. This topic is still relevant for many ornitologists. History of research on importance of olfaction for birds dates back to the beginning of 19th century and the first data was published at the end of that century. The topic got some serious attention in the mid 20th century. Since then, many studies on olfaction in birds were pubished, and the results disproved earlier hypothesis, that birds are anosmic or are able to smell only little. In addition to olfactory cues, I also described other important bird senses - vision and hearing. Because vision is really well developed sense, using olfaction was earlier regarded very unlikely. In this work we can find comparison of olfactory apparatus between birds species from the anatomical point of view. It is possible to be measured for example by comparing the size of olfactory bulbs or through different surface of olfactory epithelium. This thesis shows that birds are using olfaction in their daily lives- a claim backed by many studies focused on olfactory cues in search for food, in search for ideal partner for reproduction or in navigation and orientation in space. The last part of my work is dedicated to mechanisms, which birds use for orientation in terrain. One of the first scientifically researched methods of bird navigation is estimation of direction and distance, where factors, which birds need for result extrapolation, are probably obtained through the sense of smell. During navigation, birds also rely on celestial bodies like sun and stars, on internal clock and on Earth´s magnetic field. For some authors, the use of these mechanisms contradicts the olfactory hypothesis. However, most agree that the very combination of all these factors is what makes bird navigation so accurate.

Kľúčové slová: ptáci, čich, navigace, orientace, zrak, sluch

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 06:19, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz