Štěpán Kostka

Diplomová práce

Řízení osvětlovacích soustav venkovního osvětlení na hladiny potřebné pro kamerové systémy

Control of Outdoor Lighting Systems to Levels needed for CCTV
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řízením osvětlovací soustavy venkovního osvětlení rozvodny P společnosti ČEPS, a.s. v závislosti na kvalitě výstupu z bezpečnostních kamer. V první kapitole teoretické části práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé typy venkovního osvětlení a technologie řízení osvětlovacích soustav. Druhá kapitola je zaměřená na technologii použitých kamer a kamerových systému. V poslední …více
Abstract:
This dissertation deals with the control of the lighting system of the outdoor lighting of the substation P at ČEPS, a.s. company depending on the quality of the output from CCTV camera system. The first chapter of the theoretical part analyses in detail individual types of the outdoor lighting and lighting control technology. The second chapter is focused on the technology of the used cameras and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Tomáš Novák
  • Oponent: Jan Šebesta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava