Bc. Kamila Říhová

Diplomová práce

Jednotlivé typy smluv dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a tyto smlouvy po účinnosti NOZ (zák. č. 90/2012 Sb.) – princip dispozitivnosti, kogentní charakter, písemná forma

Types of Contracts Under Previous Czech Civil Code (Act. No. 40/1964 Coll), Commercial Code (Act. No. 513/1991 Coll.) and These Contracts Under the New Czech Civil Code (Act. No. 89/2012 Coll.) - Default Rule, Mandatory Provision, Written Form
Anotace:
Cílem této diplomové práce je komparace soukromého občanského práva podle staré úpravy dané především občanským zákoníkem a hospodářským zákoníkem ve srovnání s novým občanským zákoníkem (NOZ). Práce je zaměřena na ověření pravdivosti hypotézy H: V nové právní úpravě podle NOZ je posílena ochrana slabší strany závazku. Proto je podrobně zkoumán institut slabší smluvní strany a na příkladech spotřebitelské …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is the comparison of private civil law according to the old regulation given above all by the Civil Code and the Economic Code, in comparison with the new Civil Code (NOZ). The thesis concentrates on verifying the hypothesis H: in the new legal regulation according to NOZ the protection of the weaker side of the obligation is strengthened.Therefore, the institute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty podnikání