Luboš Mikula

Bakalářská práce

Využití rekuperace při jízdě vlaku

Use of Recuperation During Train Movement
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím rekuperačního brzdění u kolejových vozidel. V této práci navrhuji řešení stále se zvyšujících nároků na úsporu energie a také pro zvýšení konkurenceschopnosti drážní dopravy. V úvodní části stanovím základní veličiny určující množství spotřebované energie. Poté analyzuji jednotlivé provozní podmínky, při kterých je možné rekuperaci využívat. Z těchto získaných informací …více
Abstract:
Bachelors work deals with the usage of energy recuperation during rail vehicles braking. I will suggest a method how to solve the rising demands on energy consumption and the requirement to increase the competitiveness of railway transportation. At first, I determine base quantities determining the amount of consumed energy. After that, I analyse different operating conditions with possible usage of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Jaromír Široký
  • Oponent: Josef Neugebauer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Dopravní technika a technologie