Štěpánka Vyskočilová

Master's thesis

Strengthening Employee Engagement in Virtual Teams

Strengthening Employee Engagement in Virtual Teams
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na fenomén angažovanosti zaměstnanců v prostředí virtuálních týmů. Cílem práce bylo navrhnout a částečně i realizovat program pro posílení angažovanosti zaměstnanců v geograficky distribuované divizi nadnárodní korporace. Na základě realizované části programu byla také shromážděna doporučení pro jeho další fáze.
Abstract:
The diploma thesis deals with the phenomenon of employee engagement in the context of virtual teams. The objective of the thesis was to design and partly also execute an employee engagement strengthening program for a geographically distributed business unit within a large international corporation. Based on the so far execution also recommendations for the next phases of the program have been gathered …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: Petra Horváthová
  • Reader: Berhard Geist

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava