Murali Mahesh Ramasamy

Diplomová práce

Design of Reduce the Noise of the Diesel Generator

Design of Reduce the Noise of the Diesel Generator
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na praktické metody snižování hladin hluku v IC motoru. Snížení hluku je jedním z nejvyšších prioritních cílů pro vývoj motorů s vnitřním spalováním z důvodu stále přísnějších hlukových limitů. Při spalování kapalných paliv ve spalovacím motoru vzniká mnoho jedovatých výfukových plynů, jako je CO2, SO2, NO2, tyto druhy škodlivých výfukových plynů znečištění ovzduší …více
Abstract:
This Diploma thesis is focused on practical methods of reducing noise levels in IC engine. Noise reduction is one of the highest prior targets for IC engine development because of increasingly stringent engine noise limits. After burning the fuel the many poisonous exhaust gas such as CO2, SO2, NO2, are generated, such types of harmful exhaust gases are generate noise and air pollution. In this paper …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Pavlík
  • Oponent: Ondřej Němček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení