Lukáš Dudek

Bachelor's thesis

Využití radarových dat ze Sentinelu 1 pro klasifikaci LandCover

LandCover Classification and Analysis Using Radar Data from Sentinel 1
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování a klasifikaci radarových záznamů. Použité radarové záznamy byly pořízeny satelitem Sentinel 1A, který nese jednofrekvenční radarový senzor C-SAR. Záznamy byly pořízeny v roce 2016 pro vegetační období od května do srpna. V práci je použita objektově orientovaná klasifikace zemědělsky využívané půdy pro dvě zájmová území. Legenda vznikla na základě databáze …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the processing and classification of radar records. Used radar records were captured by a Sentinel 1A satellite that carries a C-SAR single-frequency radar sensor. Recordings were made in 2016 for the growing season from May to August. The thesis uses an object-oriented classification of agricultural land used for two areas of interest. The legend was based on the LPIS database …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2018
  • Supervisor: Lucie Orlíková
  • Reader: Monika Poledníková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika