Bc. Lucie Radová

Bakalářská práce

Starodávná DNA

Ancient DNA
Anotace:
V bakalářské práci je popsána a vysvětlena podstata starobylé DNA, mechanismy její degradace a její zdroje. Dále jsou uvedeny možnosti dekontaminace starodávné DNA. Při práce se starodávnou DNA je potřeba dodržovat mnoho specifických postupů a dbát na přísná opatření při její izolaci a následné analýze. V druhé části práce jsou vypsány některé metody a nastíněny konkrétní případy identifikace osob …více
Abstract:
The bachelor's work described and explained the substance of ancient DNA, mechanisms of its degradation and its resources. Then the possibilities of decontamination of ancient DNA are introduced. It is necessary to observe many of specific procedures at work with ancient DNA and abide strict measures in its isolation and subsequent analysis. There are some of the methods written in the second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Radová, Lucie. Starodávná DNA. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická