Mgr. Veronika Cidlinová

Diplomová práce

Stát jako subjekt majetkový

State as Property Subjects
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou majetkových práv státu z hlediska jejich vykonavatelů. Nejprve je popsáno postavení a funkce státu jako subjektu svého druhu v systému veřejné správy. Jádro práce představuje rozbor platné právní úpravy vykonavatelů majetkových práv státu v České republice. Zvláštní pozornost je věnována Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká právní úprava …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the issues of the state's property rights in terms of their executors. First it describes the position and the function of the state as an entity of its kind in property relations. The core of the work presents an analysis of current legislation of executors of state property rights in the Czech Republic. Special attention is paid to the Office for Government Representation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta