Denis Gil

Bakalářská práce

Ražba spojovacího překopu z Dolu Darkov – Závod 2 na Důl Karviná – Závod ČSA

Entry driving the connecting crosscuts of Mine Darkov – faktory branch 2 to Mine Karviná – faktory branch ČSA
Anotace:
V této bakalářské práci popisuji, jak je důležité propojení sousedních dolů pro jejich vyšší využití nejenom na povrchu, ale i v podzemí. Propojení mezi Dolem Karviná – Závod ČSA a Dolem Darkov – Závod 2 umožní v budoucnu dopravovat rubaninu na nejmladší a nejmodernější úpravnu uhlí v OKD a současně nám umožní ukončit provoz úpravny na dole Karviná. Toto propojení nám dovolí projít v podzemí z Dolu …více
Abstract:
In this bachelory thesis I describe how important is conection betwen Mine´s, for their maximal (higher) efficiency not only in surface but in underground too. This connection between Mine Karviná – plant ČSA and Mine Darkov – plant 2 allow transport coal to youngest and modern coal washery in OKD at Darkov Mine and also allow close coal washery at Mine Karviná. This connection let us walk in underground …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Vojtěch Feber

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství

Práce na příbuzné téma