Radana Zemánková

Diplomová práce

Analýza dotačního managementu neziskové organizace

An Analysis of Grant Management of a Non-profit Organisation
Anotace:
Téma diplomové práce se týká nevládních neziskových organizací, úlohou dotačního managementu jako nástroje, jehož úkolem je analýza dotačních možností, které vedou k financování jednotlivých činností neziskového sektoru. Je zde popsán dotační management, jeho význam při realizaci projektu a dotační možnosti, které by mohly neziskové organizace využít k financování svých aktivit. Praktická část hledá …více
Abstract:
The theme of the thesis is about non–profit organisation, a role of grant management that role is analysis of grant opportunities, which lead to financing of the activities in this sector. In this thesis is descibed the grant management and his meaning for project implementation and grant opportunities that non–profit organisation could benefit to finance their activities. The practical part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Jiří Bláha
  • Oponent: Aleš Linhart

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava