Tomáš Fišer

Diplomová práce

Alternativní regulace teploty páry u kotlů fy. VYNCKE pro spalování biomasy

Alternative Control of Steam Temperature for Combustion of Biomass at the Vyncke Company
Anotace:
Práce pojednává o alternativním řešení regulace teploty páry vstřikem vlastního kondenzátu oproti stávajícímu řešení, tedy vstřikem napájecí vody. Obsahuje popis metod regulace vstřikem. Výhody, nevýhody a možnost použití u jednotlivých typů kotlů. Rovněž kompletní stechiometrický a tepelný výpočet vybrané varianty, konstrukční projekt zařízení. Zhodnocení vybrané varianty v porovnáni s ostatními.
Abstract:
Work deals with an alternative solution temperature steam injection own condensate compared with the existing solutions, ie injection of water supply. Contains a description of the control injection. Advantages, disadvantages and possible application in different types of boilers. It also offers complete thermal and stoichiometric calculation of selected options, facility design project. Evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ladislav Vilimec
  • Oponent: Vítězslav Černý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava