Tomáš Fišer

Master's thesis

Alternativní regulace teploty páry u kotlů fy. VYNCKE pro spalování biomasy

Alternative Control of Steam Temperature for Combustion of Biomass at the Vyncke Company
Abstract:
Práce pojednává o alternativním řešení regulace teploty páry vstřikem vlastního kondenzátu oproti stávajícímu řešení, tedy vstřikem napájecí vody. Obsahuje popis metod regulace vstřikem. Výhody, nevýhody a možnost použití u jednotlivých typů kotlů. Rovněž kompletní stechiometrický a tepelný výpočet vybrané varianty, konstrukční projekt zařízení. Zhodnocení vybrané varianty v porovnáni s ostatními.
Abstract:
Work deals with an alternative solution temperature steam injection own condensate compared with the existing solutions, ie injection of water supply. Contains a description of the control injection. Advantages, disadvantages and possible application in different types of boilers. It also offers complete thermal and stoichiometric calculation of selected options, facility design project. Evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Ladislav Vilimec
  • Reader: Vítězslav Černý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava