Bc. Anna Koukalová

Master's thesis

Střetnutí a prolínání česko-ruského areálu za 1. světové války: Hej, Slované!

The encounter and interweaving of the Czech-Russian areas during the First World War: Hey, Slavs!
Abstract:
Cílem diplomové práce je komplexní analýza významu a působení unikátního střetnutí a prolínání areálů zejména českého s ruským v období během první světové války a krátce po ní. Silnou pozici zde zastávají tzv. československé legie, které se pohybovaly převážně na Sibiři. Mezi důležité aspekty dále spadá jazyk a jazyková blízkost, dialog kultur, daný areál, autentické výpovědi aj. Průsečíkem je filologicko …more
Abstract:
The aim of this master thesis is a comprehensive analysis of the meaning and effect of the unique encounter and mingling especially of the Czech with Russian areas during the First World War and shortly after. The Strong position here belongs to the so called Czechoslovak Legions, which moved largely in Siberia. Among the important aspects we rank a language and linguistic proximity, a dialogue of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Reader: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta