Jakub Plašťák

Master's thesis

Možnosti využití sociálních sítí pro činnost krizových štábů

Possibility to Use Social Networks in Work of Crisis Staff
Abstract:
Plašťák, Jakub, Bc., Možnosti využití sociálních sítí pro činnost krizových štábů. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2019, 58 s. Ve své diplomové práci se zabývám možnosti využití sociálních sítí pro činnost krizových štábů, při řešeních krizových situací. Diplomová práce je rozdělena na dílčí části. Úvodní část je zaměřena na terminologii a vymezení …more
Abstract:
Plašťák, Jakub, Bc., Possibility to Use Social Networks in Work of Crisis Staff. Diploms Thesis. VŠB – Technical university Ostrava, Faculty of protective engineering. 2019, 58 p. My diploma thesis is focused on the possibilities of using social networks as a part of taskforce activities. The diploma thesis is divided into sections. The introduction is dedicated to terminology and definition of terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Pavel Šenovský
  • Reader: Petr Berglowiec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování