Theses 

Evropská investiční banka – Bc. Marie Studničná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marie Studničná

Bakalářská práce

Evropská investiční banka

European Investment Bank

Anotace: Cílem bakalářské práce je analýza finančních operací Evropské investiční banky a její postavení v mezinárodním měnovém systému. Úvodní část popisuje vznik Evropské investiční banky, organizační strukturu, cíle a zdroje banky a velikost podílů členských států na kapitálu banky, přibližuje banku jako finanční i veřejnou instituci a její vztahy vůči ostatním orgánům Evropské unie. Druhá část se věnuje oblastem činnosti této instituce v rámci i mimo Evropskou unii a podporou investičních projektů v České republice. Třetí část pojednává o hlavních finančních nástrojích Evropské investiční banky. Ve čtvrté části jsou analyzovány aktivity Evropské investiční banky za rok 2016 v porovnání s rokem 2015. V závěrečné kapitole je popsán mezinárodní měnový systém a jeho vývoj, cíle a záměry Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a postavení Evropské investiční banky v mezinárodním měnovém systému.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to analyze the financial operations of the EIB and its position in the international monetary system. The introductory part describes the creation of the European Investment Bank, the organizational structure, the Bank's objectives and resources, and the size of the Member States' share of the Bank's capital. It describes the Bank as a financial and public institution and its relations with the other EU institutions. The second part deals with the activities of this institution within and outside the European Union and the support of investment projects in the Czech Republic. The third part deals with the main financial instruments of the European Investment Bank. The fourth part analyzes the activities of the European Investment Bank for 2016 compared to 2015. The final chapter describes the international monetary system and its development, objectives and intentions of the International Monetary Fund and the World Bank and the position of the EIBin the International Monetary System.

Klíčová slova: Evropská investiční banka, půjčka, fond, EU, projekt, cíl, European Investment Bank, loan, fund, European Union, project, target

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:41, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz