Theses 

Drogová kriminalita cizinců – Tomáš KORČÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš KORČÁK

Diplomová práce

Drogová kriminalita cizinců

Drug-related crime foreigners in Ostrava

Anotace: Tématem této diplomové práce je problematika drogové kriminální činnosti, které se dopouštějí na území statutárního města Ostravy cizinci. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly, ve kterých jsou shromážděny informace a teoretická východiska, která se vztahují k problematice cizinců, jejich pobytu na území České republiky, k otázce problematiky dělení a specifikace drog. Dále jsou v teoretické části diplomové práce vymezeny právní aspekty drogové kriminality. Ve čtvrté kapitole jsou popsány příčiny vzniku drogové kriminality. Výzkumná část diplomové práce předpokládá využití kvalitativní metodologie, kdy zvoleným designem je pak metoda tzv. případové studie. Využitými výzkumnými metodami jsou polostrukturovaný rozhovor a kvalitativní analýza dokumentů. K analýze dat byla zvolena metoda otevřeného kódování. Výzkumný vzorek představuje skupina cizinců, kteří se na území města Ostravy dopustili drogové trestné činnosti.

Abstract: The theme of this thesis is the issue of drug criminal activities committed on the territory of the city of Ostrava foreigners. The theoretical part is divided into four chapters, which compiles informatik and theoretical aspects related to the issue of foreigners, their residence in the Czech Republic, to question the issue of division and specification of drugs. Furthermore, the theoretical part of the thesis defines the legal aspects of drug-related crime. In the fourth chapter describes the causes of drug-related crime. The research part of the thesis assumes the qualitative methodology, the chosen design method is then called. case studies. Utilized research methods are semi-structured interviews and qualitative analysis of documents. The data analysis was chosen method of open coding. The research sample represents a group of aliens who resided in the city of Ostrava committed drug-related crime.

Klíčová slova: cizinec, Bulhar, drogy, kriminalita, Ostrava, kvalitativní výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39571 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KORČÁK, Tomáš. Drogová kriminalita cizinců. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz