RNDr. Alena Polášková

Bachelor's thesis

Vliv struktury mutantních proteinů p53 na onkogenní chování in vivo

Influence of mutant p53 conformation on oncogenic function in vivo
Anotácia:
Protein p53 je nádorový supresor, účastnící se regulace buněčného cyklu a prevence nádorového bujení. U více než 50 % lidských maligních nádorů dochází k mutaci genu TP53. Onkologicky významné mutanty p53 nejen, že ztrácejí funkce standardního proteinu p53, ale navíc získávají nové onkogenní vlastnosti. Exprese mutantní p53 obvyklá u lidských nádorů je například spojena se zvýšenou rezistencí k chemo …viac
Abstract:
Protein p53 is tumor suppressor, which takes part in regulation cell cycle and prevention of tumor proliferation. Mutation in gene TP53 occurs in more than 50 % human malignant tumors. Significant cancer p53 mutants not only have lost of function wild – type p53, but also some of them have gained new oncogenic properties. Expression of mutant p53 common in human cancer is associated with e.g. increased …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta