Omar Ameir

Disertační práce

Návrh a ověření systémového modelu pro řízení rizik ve středně velkých stavebních firmách v České republice.

Proposal and Verification of a Systemic Model for Management of Risks within Medium-Sized Construction Firms in the Czech Republic
Anotace:
Doktorská dizertační práce, dále jen DDP, se systémově věnuje problematice řízení rizik ve stavebních firmách v České republice. Stěžejním řešeným aspektem práce je časté nedokončování realizace staveb ve stanovených termínech. Důvodem, proč byla tato problematika rozpracována, je její aktuálnost. Cílem DDP je modifikace nástroje Teorie omezení pro řízení časových plánů projektu tak, aby byl využitelný …více
Abstract:
The doctoral dissertation, hereinafter referred to as PhD thesis, systemically deals with the issue of risk management of building companies in the Czech Republic. The key aspect that is solved in this thesis is frequent occurrence of implementations of constructions unfinished in the determined deadlines. The topicality of this issue is the reason why it was elaborated. The aim of PhD thesis is modification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2016
  • Vedoucí: Eva Moravcová
  • Oponent: Zdeňka Havířová, Pavla Macurová, Vladimír Bureš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava