Lukáš Palacký

Master's thesis

Implementace IP telefonního SIP klienta na platformě Android s možností zabezpečené komunikace

Implementation of the SIP IP Telephony Client on the Android Platform with Using Secure Communications
Abstract:
Cílem této práce je teoretické zhodnocení současné nabídky SIP klientů pro mobilní platformu Android a následná implementace vlastního klienta s možností podpory zabezpečené komunikace jak signalizačních, tak hovorových informací. Klient je tedy implementován v programovacím jazyce Java a jádro celé aplikace tvoří knihovna PJSIP. Klient obsahuje funkce jako správu více uživatelských účtů a kontaktů …more
Abstract:
The aim of this work is theoretical evaluation of the current market supply of SIP clients for the Android mobile platform and the following implementation of my own client with support for secure communications both signaling and speech information. The client is therefore implemented in the Java programming language and the core of the entire application consist of a library PJSIP. The client includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Filip Řezáč
  • Reader: Jan Rozhon

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie