PhDr. Vít Dočkal, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Aktéři regionálních zájmů a formalizovaný politický dialog

Actors of Regional Interests and Formalized Political Dialogue
Abstract:
Cílem práce „Aktéři regionálních zájmů a formalizovaný politický dialog“ byla reflexe složitých a komplexních vztahů vznikajících v rámci tří teritoriálních úrovní mezi aktéry regionálních zájmů. Svým celostním charakterem se tak práce odlišuje od jiných studií, které se věnují pouze určitému výseku z dané problematiky. Hypotézou práce bylo tvrzení, že aktéři regionálních zájmů mohou využívat a též …more
Abstract:
apojených aktérů. Četnost aktérů v procesu budování regionálního partnerství neznamená efektivitu tohoto partnerství. Přesto lze konstatovat, že toto slabé místo lze zdůvodnit právě malými zkušenostmi dotčených subjektů. Co se týče regionálního managementu, jak ukázala případová studie Jihomoravského kraje, v tomto regionu doposud neexistuje jednotící regionální management a nelze ani předpokládat …more
Abstract:
The aim of the doctoral thesis “Actors of Regional Interests and Formalized Political Dialogue” was to reflect on the compound and complex relations emerging on the three territorial levels among the actors of regional interests. Unlike other studies on this topic, which usually cover this issue only partly, this paper is unique by its general approach. The hypothesis of this paper was a statement …more
Abstract:
hip of a wide range of actors and utilizing the actors involved. The number of actors in formation of regional partnership is not necessarily proportional to its efficiency. It can be stated though, that this weak spot can be explained by little experience by the parties involved. As for the regional management, as the case study into Southern Moravia region has shown, there is nothing like a united …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 12. 2006

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
International Territorial Studies / European Studies and International Relations