Bc. Lukáš ŠESTÁK

Diplomová práce

Mikropohyby skalních bloků v sesuvných územích Vnějších Západních Karpat

Microdisplacements of rock blocks in landslides-affected areas of the Outer Western Carpathians
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na detekci a kvantifikaci mikroposunů skalních bloků (v řádech mm až cm) tvořících rozsedlinové jeskynní systémy a posunů skalních bloků (v řádech cm až m) tvořících skalní stěny. Mezi vybrané lokality byly zahrnuty strukturně podmíněné skalní stěny v údolí Satiny a skalní stěny Horních a Dolních Mazáckých skal; skalní odlučné stěny svahové deformace na Girové a v přírodní …více
Abstract:
The thesis is focused on the detection and quantification of microdisplacements of rock blocks (in the order of mm to cm) forming crevasse cave systems and displacements of rock blocks (in the order of cm to m) forming rock walls. Among the selected areas were included structurally predisposed rock walls in The Satina valley and rock walls of The Upper and Lower Mazácké rocks; separation allowance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lenart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠESTÁK, Lukáš. Mikropohyby skalních bloků v sesuvných územích Vnějších Západních Karpat. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta