Václav ENDAL

Bachelor's thesis

Hodnocení stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hokejistů HC Energie Karlovy Vary.

Classifying activity of the deep spine stabilization system by the group of hockey players of HC Energie Karlovy Vary.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hokejistů HC Energie Karlovy Vary. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. Jedná se o poznatky zabývající se charakteristikou hlubokého stabilizačního systému páteře, jeho dysfunkcí a vyšetřeními, dále ledním hokejem, charakteristikou zkoumaného souboru a také výzkumnými pracemi …more
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with a classification of the deep spine stabilization system activity of a group of HC Karlovy Vary hockey players. In the first part of the thesis theoretical recourses are introduced. The recourses include the knowledge of the deep spine stabilization characteristics, its dysfunction and examinations, further on the knowledge of ice hockey, the knowledge of examined sample …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ENDAL, Václav. Hodnocení stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hokejistů HC Energie Karlovy Vary. . Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta