Theses 

Hipoterapie jako prostředek rehabilitace osob s dětskou mozkovou obrnou – Markéta KOVALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Markéta KOVALOVÁ

Diplomová práce

Hipoterapie jako prostředek rehabilitace osob s dětskou mozkovou obrnou

Hipotherapy as a rehabilitative means of people with children´s cerebral palsy

Anotace: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou hipoterapie a jejího možného vlivu na jedince s dětskou mozkovou obrnou. Zabývám se hipoterapií obecně, jejím postavením, historickým vývojem, působením, aplikovatelností na jednotlivé druhy postižení a jejím praktickým prováděním. Zmiňuji se také o hiporehabilitaci a jejím aktuálním dělení na hipoterapii, aktivity s využitím koní, psychoterapii pomocí koní a parajezdectví. Dále se zde zaměřuji na dětskou mozkovou obrnu, její etiologii, klasifikaci a možným využitím hipoterapie u osob s tímto druhem postižení V praktické části je mou snahou zjistit nejčastější formu dětské mozkové obrny, na niž je hipoterapie aplikována a pozitivní přínos tohoto druhu terapie na jedince s daným postižením. Snažím se zmapovat dostupnost hipoterapie v Moravskoslezském kraji a vyhodnotit aktuální finanční situaci s možností dopadu na fungování sdružení. Neméně důležitým úkolem je také analyzovat průběh a vliv hipoterapie na osoby s dětskou mozkovou obrnou a srovnat je s údaji prezentovanými v odborných publikacích. Výzkum je prováděn kvalitativní i kvantitativní formou v OS Chewal v Bystřici nad Olší a JK Stáje Nanka v Orlové ? Lutyni.

Abstract: In my thesis I deal with issue of Hipotherapy and its potential influence on individuals with Cerebral Palsy. I deal with Hipotherapy in general, its position, historical development, functioning, applicability to particular kinds of disability and its practical implementation. I mention the Therapeutic Riding and its actual division into Hipotherapy, horse using activities, psychotherapy by horses and Para Equestrian Dressage. Further I focus on Cerebral Palsy, its etiology, classification and possible use of Hipotherapy for people with this kind of disability. In the practical part I attempt to find out the most common form of Cerebral Palsy, to which Hipotherapy is applied and positive benefits of this kind of therapy on individuals with disability. I try to reveal the availability of Hipotherapy in Moravskoslezský district and assess current financial situation with the possibility of impact on the functioning of the assotiation. No less important task is to analyze progress and influence of Hipotherapy on individuals with Cerebral Palsy and compare them with records presented in professional publications. The research is accomplished by qualitative and quantitative form in OS Chewal in Bystřice nad Olší and JK Stáje Nanka in Orlová-Lutyně.

Klíčová slova: Hipoterapie, dětská mozková obrna, Česká hiporehabilitační společnost, obsahová analýza textu, dotazník, kazuistika, pozorování, rozhovor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14238 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOVALOVÁ, Markéta. Hipoterapie jako prostředek rehabilitace osob s dětskou mozkovou obrnou. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz