Petr Sklenář

Bakalářská práce

Zážehový motor pro výuku spalovacích motorů

Gasoline Engine for Internal Combustion Engines Learning
Anotace:
Náplní mé bakalářské práce je návrh a realizace výukové pomůcky do předmětů zabývajících se spalovacími motory a jejich příslušenstvím. Celá práce se dá rozdělit do dvou základních částí a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části vysvětluji teorii didaktiky, zejména pak vliv praktických pomůcek na výuku. Dále se zde zaobírám teorií použitého systému vstřikování, popisuji základní …více
Abstract:
This thesis deals with a design and execution of a teaching aid for school subjects dealing with combustion engines and their accessories. The whole thesis is divided into two parts, namely theoretical and practical parts. In the theoretical part the theory of teaching technologies (didactics) is explained, and a special attention is paid to the influence of practical teaching aids on the teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Richtář
  • Oponent: Pavel Dresler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Dopravní technika a technologie

Práce na příbuzné téma