Theses 

Komparace vnímání pracovního života zaměstnanci na různých pracovních pozicích v době socialismu – Bc. Klára Petrskovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie

Bc. Klára Petrskovská

Bakalářská práce

Komparace vnímání pracovního života zaměstnanci na různých pracovních pozicích v době socialismu

The comparison of perception of working life by employees at various working positions in time of socialism

Anotace: Bakalářská diplomová práce se zabývá vnímáním pracovního života několika různými zaměstnanci v období socialismu v tehdejší Československé socialistické republice. Z prvotní výzkumné otázky zaměřené na možné různorodé tendence při vnímání pracovního života následně vychází druhá výzkumná otázka na možnou závislost mezi typem pracovní pozice narátorů a jejich vnímáním vlastního pracovního života. Teoretický základ práce čerpá z prací Miroslava Vaňka, Lenky Kalinové, Milana Otáhala aj., které jsou věnovány sociálním dějinám a dějinám každodennosti. Výzkum byl proveden metodou oral history, kdy narátoři při dotazování popsali své osobní zkušenosti, které jsou v práci interpretovány a navzájem srovnávány. Cílem bakalářské diplomové práce je analyzovat různé součásti tehdejšího pracovního života dle vzpomínek narátorů a zodpovědět stanovené výzkumné otázky.

Abstract: The bachelor thesis deals with the perception of working life by several different employees in the period of socialism in the former Czechoslovak Socialist Republic. The primary research question focuses on possible disparate tendencies in the perception of working life, then comes the second research question of a possible dependence between type of narrators’s job position and their perception of own working life. The theoretical basis of the thesis is based on the works of Miroslav Vaňek, Lenka Kalinová, Milan Otáhal etc., which occupy themself with social history and everydayness history. Research was carried out by oral history method, while interviewing narrators described their personal experiences, which are interpreted and compared with each other in the thesis. The aim of the bachelor thesis is to analyse various components of the former working life according to memories of narrators and to answer research questions.

Klíčová slova: práce, dělník, zaměstnanec, socialismus, oral history, rozhovor, job, worker, employee, socialism, interview

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Nosková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 22:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz