Bc. Pavla Fialová

Diplomová práce

Hodnocení expozice vodních organismů z různých trofických úrovní persistentním organickým látkám pomocí rovnovážného pasivního vzorkování

Exposure assessment of aquatic biota from different trophic levels to organic pollutants using equilibrium passive sampling
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývala stanovením úrovně kontaminace persistentních organických polutantů (POPs) v rybách z různých trofických úrovní a ve vodním prostředí, kde vzorkované ryby žily. Byly vybrány dvě lokality se zcela odlišnou úrovní kontaminace POPs, tj. řeka Laborec na Slovensku a řeka Bečva v České republice. Metoda rovnovážného pasivního vzorkování (EPS) byla použita k určení úrovně kontaminace …více
Abstract:
This thesis aimed to determination of contamination level with persistent organic pollutants (POPs) in fish of different trophic level and in the water phase where the sampled fish lived in. Two sampling sites of very different POP contamination were selected for investigation, i.e. the Laborec river in Slovakia and the Bečva river in the Czech Republic. Equilibrium passive sampling (EPS) method was …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Ph.D. Tatsiana Rusina
  • Oponent: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta