Bc. Alina Odrina

Bachelor's thesis

Porovnání nabídek zájezdů do Ruské federace u českých a slovenských cestovních kanceláří

Comparison of tour offers provided by the Czech and Slovak travel agencies to the Russian Federation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analyzováním a následným porovnáním nabídky zájezdů českých a slovenských cestovních kanceláří do Ruské federace. Práce je rozdělena na tři části – teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části definuji pojmy cestovní ruch, cestovní kancelář, podmínky založení a povinnosti cestovní kanceláře, zájezd a jeho členění. V posledním oddílu teoretické části se věnuji …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysing and comparing the offer of tours of Czech and Slovak travel agencies to the Russian Federation. The thesis is divided into three parts – theoretical, analytical and proposal. In the theoretical part I define the terms tourism, travel agency, the establishment of conditions and obligations of travel agencies, tour and its structure. In the last section of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Jelena Celunová, CSc.
  • Reader: Mgr. Eva Mičková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze