Vendula Compelová

Bakalářská práce

Analýza spotřebitelského chování na trhu kolových nápojů ve vybraných zemích

Analysis of Consumer Behaviour on the Cola Drinks in Selected Countries
Anotace:
Cílem tohoto výzkumu je analyzovat spotřebitelské chování na trhu kolových nápojů ve dvou vybraných zemích – v České republice a ve Španělsku. Především jsou zkoumány důvody konzumace kolových nápojů, asociace s nimi spojené, role referenčních skupin a další faktory, které ovlivňují rozhodovací proces, když přijde na kolové nápoje. Tato práce navíc zkoumá rozdíly ve spotřebitelském chování mezi třemi …více
Abstract:
The aim of this research is to analyze consumer behavior on the cola drinks in two selected countries - the Czech Republic and Spain. In particular, the reasons for consuming cola beverages, associations connected with them, the role of reference groups and other factors that influence the decision-making process when it comes to cola beverages are examined. In addition, this work explores the differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Šárka Velčovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava