Vladimíra Brzáková

Diplomová práce

Porovnání kvality TAP a produktů po spálení s ohledem na výskyt vybraných stopových prvků

Comparison of Quality of TAP and Combustion Products with Regard to the Occurrence of Selected Trace Elements
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití tuhých alternativních paliv, která jsou vyrobena z odpadů z hlediska jejich energetického využití v energetice a průmyslu. Pozornost je rovněž věnována stručnému popisu legislativy zabývající se touto problematikou a současné situaci v odpadovém hospodářství České republiky. Dále jsou zde uvedeny a popsány vybrané druhy alternativních paliv a jejich jednotlivé …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of the use of solid recovered fuels that are produced from waste in terms of energy use in energy and industry. Attention is also devoted to a brief description of legislation dealing with this issue and the current waste management situation in the Czech Republic. There are also lists and describes selected types of alternative fuels and their individual components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Guziurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava